Mengapa Kita Harus Beriman kepada Nabi dan Rasul? : mastah.org

Halo, sahabat artikel! Kita semua tahu bahwa iman adalah salah satu pilar utama dalam agama Islam. Dan salah satu aspek terpenting dari iman kita sebagai muslim adalah beriman kepada nabi dan rasul. Tapi, mengapa hal ini begitu penting bagi kita sebagai umat muslim? Mari kita telaah lebih dalam dalam artikel ini.

1. Mereka adalah Perantara antara Allah dan Manusia

Salah satu alasan paling mendasar mengapa kita harus beriman kepada nabi dan rasul adalah karena mereka adalah perantara antara Allah dan manusia. Mereka yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah dan ajaran-Nya kepada umat manusia. Dan melalui mereka, kita dapat memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang agama Islam dan akhirat.

Bahkan, Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, “Dan tiada suatu umat melainkan telah ada seseorang yang diutus untuk mereka menyampaikan peringatan kepadanya.” (QS. Fatir: 24).

Dengan demikian, beriman kepada nabi dan rasul adalah kunci untuk mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah yang akan membantu kita dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

FAQ:

Pertanyaan Jawaban
Siapa saja nabi dan rasul dalam Islam? Nabi dan rasul dalam Islam mencakup semua orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah dan ajaran-Nya kepada umat manusia. Beberapa di antara mereka adalah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW.
Mengapa hanya kita harus beriman kepada nabi dan rasul Islam? Sebagai muslim, kita diwajibkan untuk beriman kepada seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Namun, dikarenakan kita sebagai umat Islam, maka kewajiban kita untuk beriman kepada nabi dan rasul dalam agama Islam lebih besar.
Apakah nabi dan rasul diperlukan untuk mencapai akhirat? Memang benar bahwa nabi dan rasul tidak menjadi kunci tunggal untuk mencapai akhirat. Namun, mereka adalah perantara bagi kita untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Sehingga kita bisa mengetahui jalan yang benar untuk mencapai ridha-Nya dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat.

2. Mereka Teladan dalam Kehidupan

Tak hanya sebagai perantara antara Allah dan manusia, nabi dan rasul juga merupakan teladan dalam kehidupan. Mereka mengajarkan bagaimana cara hidup yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam. Mereka juga memberikan contoh dan inspirasi bagi umatnya untuk mengikuti jalan yang benar dan memperbaiki hidup di dunia dan akhirat.

Bahkan, Allah sendiri berfirman bahwa Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi seluruh umat manusia, “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al-Ahzab: 21).

Dengan demikian, dengan menjadi contoh dan teladan bagi umatnya, nabi dan rasul dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna.

3. Mereka Membawa Pesan Kebaikan

Nabi dan rasul adalah utusan Allah yang membawa pesan kebaikan. Mereka menyeru umat manusia agar berbuat baik, menjauhi segala bentuk kemungkaran, dan mengikuti ajaran-ajaran yang baik dan benar. Selain itu, mereka juga mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, kejujuran, kesabaran, dan keadilan.

Dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang mengajarkan kewajiban manusia untuk berbuat kebaikan, seperti, “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran: 104).

Dengan demikian, nabi dan rasul memberikan pesan kebaikan yang dapat membantu kita dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat.

4. Mereka Menjaga Agama Islam

Nabi dan rasul juga berperan penting dalam menjaga kesucian dan kemurnian agama Islam. Mereka adalah pengemban pesan dan ajaran agama yang Allah berikan kepada umat manusia. Dan melalui mereka, ajaran Islam terus dijaga dan dipertahankan agar tak tercampuri oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai.

Mereka juga mengajarkan agar kita sebagai umat Islam menjaga kesucian agama dan tidak melanggar ajarannya. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, “Dan janganlah kamu jadikan Allah sebagai satu-satunya alasan dalam sumpah-sumpahmu supaya kamu tidak bersikap bermalas-malasan dalam berbuat kebajikan, takwa dan memperbaiki hubungan antara sesama manusia, dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 224).

Mereka juga mengajarkan kepada kita tentang kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan dalam hidup, serta memperbaiki akhlak dan karakter sebagai seorang muslim yang baik.

5. Mereka Membuka Pintu Rezeki dan Pertolongan dari Allah

Nabi dan rasul menjadi sarana untuk membuka pintu rezeki dan pertolongan dari Allah. Sebagai manusia, kita tidak dapat hidup tanpa berbagai macam rezeki dari Allah. Dan melalui beriman kepada nabi dan rasul, kita dapat memperoleh keberkahan dan rizki dari Allah.

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan-seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberikan kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan bahwa hanya kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan” (QS. Al-Anfal: 24).

Dengan demikian, beriman kepada nabi dan rasul dapat membawa banyak manfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Selain itu, sebagai umat Islam, kita juga diwajibkan untuk menghormati mereka dan mengikuti ajaran-ajaran yang telah mereka sampaikan kepada kita.

FAQ:

Pertanyaan Jawaban
Apakah kita hanya boleh beriman kepada nabi dan rasul saja? Tidak. Sebagai muslim, kita juga wajib untuk beriman kepada semua rukun Islam, seperti keimanan, shalat, puasa, zakat, dan haji.
Apakah beriman kepada nabi dan rasul cukup untuk menjadi seorang muslim? Tidak. Beriman kepada nabi dan rasul adalah salah satu pilar dalam agama Islam, namun masih diperlukan rukun lainnya untuk menjadi seorang muslim yang baik dan benar.
Apakah nabi dan rasul memiliki keistimewaan dibandingkan manusia lainnya? Ya. Nabi dan rasul adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah dan ajaran-Nya kepada umat manusia. Mereka juga diberikan keistimewaan-keistimewaan oleh Allah yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya.

Demikianlah artikel jurnal tentang mengapa kita harus beriman kepada nabi dan rasul. Semoga artikel ini dapat memberikan banyak manfaat dan pengetahuan bagi kita sebagai umat Islam dalam memperkuat iman dan mendapatkan ridha Allah SWT. Terima kasih telah membaca!

Sumber :